It fryske lintsje  
  Wolkom op 'e thķsside fan  
 
KLAAS DANKERT


	    Adres :	"Op Halfweg"
			  Ald-dijk 502
			  9076 GP ST.-ANNE

		

   	    Tillefoannr.: 0518-401252

Stjoere jo mij ris in e-mail ?
 
 
aktueel |  it Bildt |  bildtlinks |  fek‚nsjes |  genealogy |  flora & fauna |  funksjes |  it waar |  grapke |  home