Bildtdijken

De verkeerssituatie op de Bildtdijken. De stand van zaken

" "

De Bildtdijken. Een uniek stuk Bildtse historische grond.

Wie over de Bildtdijken rijdt, passeert een lint van woningen, boerderijen, kleine bedrijven, een enkele winkel en veel kunstateliers. De woningen staan soms dicht op elkaar en dicht op de weg. Als een levensader lopen de Bildtdijken door de ontstaansgeschiedenis van het Bildt. De historie, de bijzondere bebouwing en de unieke locatie maken van de dijken een monument in het Friese landschap.

" "
Foto: Fryslansite.com

Kwetsbare verkeerssituatie

De afgelopen jaren geven de bewoners van de Bildtdijken aan dat de verkeersveiligheid verslechtert. Er wordt volgens de dijkbewoners vaak te hard gereden. Wanneer er grote landbouwmachines rijden is passeren vaak lastig. De dijkbewoners vinden de situatie er niet veiliger op worden. Op de Bildtdijken gold al een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in de dorpen en 60 kilometer per uur buiten de dorpen.

Twee pilots

Naar aanleiding van de klachten van de bewoners is er door de gemeente het Bildt, als verantwoordelijke voor de weginrichting, actie ondernomen. Er zijn twee proeven (pilots) gestart om te kijken welke maatregelen genomen konden worden om de verkeerssituatie te verbeteren. Eén pilot werd gehouden bij Westhoek, de andere bij Oudebildtzijl. Bij wijze van proef werden in Westhoek enkele visuele maatregelen gecreëerd om de snelheid van het verkeer af te remmen. Daarnaast werden bewoners gestimuleerd –met financiële hulp van de gemeente- om op het eigen erf te parkeren. Al deze maatregelen bleken niet te helpen om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen, daarom is in opdracht van de gemeente ook nog een verkeersonderzoek uitgevoerd door de Grontmij.

" "

De uitkomsten

Uit snelheidsmetingen blijkt dat de pilots bij Westhoek en Oudebildtzijl onvoldoende hebben gewerkt. De snelheid van het autoverkeer op de Bildtdijken is nog steeds hoger dan de voorgeschreven snelheid. Nu is het dus zaak om maatregelen in te voeren die ervoor zorgen dat de snelheid van het verkeer wel wordt afgeremd, maar die tegelijk ook rekening houden met bijzondere karakter van de Bildtdijken. Nu is het voor verkeersdeelnemers nauwelijks merkbaar of zij in een 30- of 60-kilometergebied rijden. Dat wordt straks anders.

Wat gaat het kosten?

Het kost geld om de Bildtdijken aan de nieuwe verkeerssituatie aan te passen. In totaal is een bedrag van € 900.000 beschikbaar gesteld om alle plannen uit te voeren.

Hoe gaat het nu verder?

Op woensdag 22 oktober aanstaande zal het raadsvoorstel in de RadeRaad worden besproken. Ook de uitkomsten van het verkeersonderzoek worden dan gepresenteerd. U bent hierbij van harte welkom!

Op donderdag 6 november zal de gemeenteraad vervolgens een besluit nemen over wat er aan de verkeerssituatie op de Bildtdijken moet gebeuren.

Resultaten verkeersonderzoek

De Grontmij heeft een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd. U kunt de resultaten hier downloaden.