Sint Annaparochie, 17 april 2013

'Bildtdijken worden toch beschermd gebied'

De Oude- en Nieuwebildtdijk worden waarschijnlijk toch aangewezen als 'beschermd dorpsgezicht'. Provincie Fryslân heeft het verzoek van het Bildt om dit niet toe te passen naast zich neer gelegd, en staat achter het plan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om de Bildtdijken als beschermd gebied aan te wijzen. De Bildtse gemeenteraad is verontwaardigd.

Door Gerard de Jong

In januari 2010 was de Bildtse gemeenteraad unaniem tegen het aanwijzen van de Oude- en Nieuwebildtdijk als beschermd dorpsgezicht. Men was bang dat de status te grote gevolgen voor bewoners en bedrijven zou hebben en dat het gebied "op slot" zou komen te zitten. LTO-Noord kwam destijds eveneens in actie. De agrarische belangenvereniging liet weten dat het Bildt een 'Ot en Sien'-landbouwgebied zou worden.

Dit ging in tegen het voorstel van het Bildtse college, dat wel voorstander van de status was: wethouder Nel Haarsma zag kansen voor het Bildt en zei dat het Bildt a1les al geregeld heeÍt in de eigen bestemmingsplannen en dat "niets of niemand in doen en laten beperkt wordt".

Toch heeft de provincie dit signaal van de gemeenteraad naast zich neergelegd. In 2010 was al bekend dat de Rijksdienst voor

Cultureel Erfgoed - die namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap handelt - de status toch zou kunnen opleggen. Dat de provincie aan haar zijde staat, en niet aan die van het Bildt, voelt voor sommige raadsleden als een klap in het gezicht, zo bleek woensdag tijdens de Raderaad.

"Deuze gemeenteraad waar unanym teugen, omdat wy agrarise en ekonomise belimmerings ferwachte. In hur adfis sait de previnsy dat wij dat standpunt niet onderboud hervwe. Hoe komme se der bij?," vroeg CDA'er Rikus Bruinsma zich verbaasd af. Ook PvdA'er Frans Hiemstra maakt zich zorgen. "Wij hawwe der yn 2010 útbreid oer diskusjearre. Hoe grut is de kâns dat it no dochs trochgiet?," wilde hij van de wethouder weten.

Wethouder Nel Haarsma - zelf voorstander van de beschermde status - zegt dat de gemeente altyd "dúdlik it lûd jaan had dat wij it sels regelje wolle". "Hij hawwe ís stânpunten oanj0n. Der is ambtlik kontakt west en der sil de Rijksdienst in oardiel oer jaan."

Gemeenteraad verbaasd over
positief advies provincie

Ze spoorde de fracties aan om hun partijen in Den Haag erop aan te spreken als ze het er niet mee eens zijn, maar gaf allerminst garanties. "At de provinsje der wol poasityf oer is, en de tsjinst ek, dan is it simpel: dan is it twa tsjin ien."

Volgens Haarsma wordt nog dit jaar een definitief besluit genomen over het al dan niet aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd gezicht. Zelf heeft ze altijd gezegd, dat er, met een status, voor de bewoners en bedrijven aan de Dijken niets zal veranderen.

Bron: De Bildtse Post