Sint-Anne, 3 jannewary 2023

Trots is startpunt fan striid foor ôns talen

'Dat Ônderen der folklore in sien, mot ˘ns koud late.'

Gerard Stout skreef over 't Frys en de streektalen (LC 16 december). Hij benoemde sitewasys werfan hij fon dat de taal ferworde tot folklore; 'n nagal denigrerende foorstelling fan saken, folklore dat make b˙ttenstaanders d'r al heel gau fan. Dat binne mţnsen die't niet in de gaten hewwe dat in Frysland serieus met de tweede rykstaal en de streektalen omgaan wort, j¨st omdat se br˙kt worre as kommunikasymiddel.

De gemeente Waddenhoek het bijgelyks 'n stevig taalbelaid, niet om in te speulen op 'n mooglike behoefte fan b˙tten˘f na folklore, maar om fia de talen de kommunikasy te stimuleren. Dat gebeurt fan˙t de fizy dat taal kommunikasy Ýs.

Ut alle ondersoeken die't d'r na deen worre blykt dat meertalighyd belangryk is in de opfoeding. En dat begint al bij hele jonge kines die't de eerste woordsys lere en prate; dichter bij taal as kommunikasy komme je niet, want je groeie op met de taal die't 't dichtst bij je staat. De rest komt derna. De jongereand laat sien dat meertalighyd in je jonge jaren de linighyd in 't omgaan met taal sterk befordert.

Wij in Frysland en in Waddenhoek binne d'r wiis met dat d'r rejale subsidys binne foor de (streek)talen. En dat het niks te krijen met dat 'n taal in de knyp kommen is. Dat is belaid om 't br˙kken as kommunikasymiddel te stimuleren en de sichtberens te fergroaten. En die sichtberens geldt ok bij teksten in de streektaal op skaidingsblokkys in de s˙ppermet. En ni, dat is niet de folklore die't Stout d'r graag fan make wil, dat is kommunikasy om dermet ˙t te dragen dat die taal belangryk foor jou is.

Foor Stout hoeft de leerstoel fan Goffe Jensma gyn opfolger, 't sou tefeul kosse. Wel, at 't der bij˙t gaat dan blive d'r niet soa heel feul fakulteiten op de ferskillende universiteiten overeand; wetenskaplik onderwiis kost nou een keer sinten en dat mÔg ok, want je kinne niet elke leerstoel ˘frekene op syn finan-sjele balÔns. Dan gaat 't d'r niet om dat d'r maar fier studinten binne, dan gaat 't d'r om dat 'n kwalifiseerd hoogleraar belangwekkend ondersoek doen kin en dernaast syn studinten begelaide kin; de fakulteit opheffe, dÓt is de doad in de pot, dan begint de ˘fbraak fan de taal fan bovenen ˘f.

Neffens de berichten het Jensma al heel lang bij 't universiteitsbestuur angeven dat d'r socht worre most naar 'n nije hoogleraar omdat hij met emeritaat gaan sou. Dat het syn werkgever min oppakt, want na een sollisitasyronde hewwe se 't al opgeven ˘nder 't mom dat d'r gyneen te finen is; wat 'n swaktebod! Fansels is d'r wel 'n goeie hoogleraar te finen!

't Begint al bij hele jonge kines

Wij wete hier dondersgoed hoe't wij kommunisere motte in de talen die't foor ˘ns belangryk binne en wat derfoor norig is. Gerard Stout assoasjeert trots met folklore en dat sou de doad in de pot weze, fynt-y.

Foor ˘ns is trots 't startpunt fan de striid foor 'n stevig(er) fonnemint fan ˘ns talen der't wij in kommunisere, dat wij de taal just br˙kke om 'm feerder te helpen en 'm niet koppy-˘nder gaan te laten. Dat Ônderen der folklore in sien, mot ˘ns koud late, die hewwe d'r niks fan begrepen.

DIRK DE JONG, Raadslid FNP in Waddenhoek

Bron: Leeuwarder Courant/Ingezonden