Sint-Anne, 11 jannewary 2022    

Tante Gelske

Beppe Wike (l.) en tante Gelske

't Kiky sil om 1948/1949 hine nommen weze, in 'n fotosaak in Luwt. Nag foor de pasfotohokkys en selfys waar dat al 'n ding: met je bŕste fryndin op de foto. Ons beppe Wike (l.) en tante Gelske. Se werkten doe baide as kapster in St.-Anne. Twee prachtige, jonge fr˘ly, 't levenspÔd foor hur oorlogsfrij en wiid open.

Gerard de Jong

Gelske Rienks (1928, Ouwe-Dyk) bleef alleen en wijde hur leven an 't fersorgen en helpen fan Ônderen. Ons bep en Gelske bleven bŕste fryndinnen. Doe't ˘ns bep hursels niet meer met de auto fertroude, brocht ik hur sont 2010 elke frijdegoverdÔg na Gelske. 't Waar hur weeklikse 'uitje' dat niet overgaan mocht.

't Waar elke week feest. At ik an 't eand fan de overdÔg bep weer ophaalde waar de weunkamer nag fol fan plesier. Hur baider gnizen echode as 't ware na, en twee paar ondeugende oochys sÔgen mij an: se foelden hur betrapt, in de goeie sin fan 't woord, soa'n lol hadden se had.

'Wij hewwe soa lacht,' saai ˘ns bep dan, en in koor: "Wij hewwe d'r pineb˙k fan!"

Ons bep sturf in 2015 en doe waar 't ˙t met myn weekliks sjeffeuren. Oflopene novimber sturf Gelske. Ons hait en ik fonnen dat wij na de roudienst mosten. Eerlik said waar ik bang dat d'r niet feul mţnsen komme souwen, op 't ˘fskaid fan 'n nooit-troude frou.

Ik had 't goed mis. 't Deen bliken dat 'n prot mţnsen hur in 't hart sloaten hadden. De mooie woorden fan (oud-)tantesŕgers skenen 'n foor mij nij licht op hur leven. Dat ryk waar, soasjaal, optogen, sorgsem en wŕrm (letterlik, soa't de oud-tantesŕger memoreerde hoe't se as maisy bij Gelske in bŕd slape mocht). Hur leven worde bij hur ˘fskaid soa feulkleurig intekend dat myn beeld fan hur kompleter worren is. 'n 'Mooie' ˙tfaart doet dat.

'Die het de r˙tten niet op 't noorden'

Hur tantesŕger, die't bij mij in de buurt weunt, belde even foor nijjaar spontaan an om 'n sluuf met allegaar ouwe foto's ˙t Gelske's nalatenskap te overhandigen. 't Bildtse sechy op de roukaart dat Gelske's sonnige karakter perfekt ˙tdrukt is te mooi om hier niet te herhalen: 'Die het de r˙tten niet op 't noorden'.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong