Sint-Anne, 31 maai 2022    

Onrust

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doeít de prevÓnsy bekindmaakte dat se foor Ä 7.2 miljoen ít mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is Ė quelle surprise Ė taal en kultuur. Fan 2025 Űf wort dír jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust.

Gerard de Jong

Dír is gyn goeie menier om besķnnigings an te kondigen, maar al ín hele minne menier. Soa-as hier. WÍrom 1.6 miljoen euro, en niet de helft, of ít dubbele? Wie wort troffen, wie blyft bķtten skot? ít Is niet dķdlik; inkeld wete wij dat de keesskaaf dír ín dik plak Űfskraapt. De provÓnsy het, klinkt ít, keken na wat hur wetlike taken binne. Alles derbķtten is feugelfrij ferklaard.

De LC tekende op dat Omrop Frysl‚n en de Stellingwarver Schrieversronte freze motte. Fan ‚nderen hoorde ik weer tunoverstelde geluden. En dat is ít ím nou krekt: wij wete ít niet. En dus is ít groate spekuleren begonnen. Der hoort de aigen winkel met h‚nd en

tan ferdedige bij. Kultuurdeputeerde Sietske Poepjes kin hur klaarmake: se sil fan alle betrokken instellings, klups en lobbyÔsten bezite krije. Want: at dír besķnnigd worre mot, dan dos liever bij de ‚nder, niet bij mij.

ít Had niet op ín beroerder momint kinnen, nouít soawel de kultuur- as de taalsektor Ė op ķtdruklik fersoek fan dieselde prevÓnsy Ė nou aindlik Ťcht an Ďt ďopardbeidsjenĒ binne en werke an ín bestindige fizy en feergesichten. In de kultuur Ė sien Arcadia Ė en in de taal, met befoorbeeld de kinnisinfrastruktuur, derít soawat alle Frise inst‚nsys dieít hur met taal doende houwe metnander an ín netwerk bouwe en echt wat delsette.

'Dus is ít groate spekuleren begonnení

Der is met ít niet-onderboude verdict fan 1.6m euro nou ín bommetsy Űnder laid.ít Ondermynt de presessen dieít met feul moeite, maar fanķt ín diepe passy foor de saak, in gang set binne. ít Gefaar draigt dat je in ít plak fan de hannen te skudden jýst Írmtakkerij krije, omdat elkeneen foor aigen parochy preekt.

ít Bestaat niet dat se an de Tweebaksmarkt niet wisten dat dut tot ín soad Űnrust laidde sou, dus frage je je Űf: werom? En werom soa?

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong