Sint-Anne, 24 jannewary 2023    

Perspektyf

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

De Volkskrant pakte saterdeg út met 'n groat intervjoe met Caroline van der Plas. Hur BBB het de wyn in de fan omkeerde flâgen annander knoopte sailen. Met de ferkiezings in antocht hoog tiid om de diepte in te gaan over hur plannen om de stikstofkrisis te besweren.

Gerard de Jong

Lees t fooral sels werom, maar ik skrok fan t totale gebrek an ideen. Fan t op kynderachtige wize de hakken in t snd setten en t sltten fan de ogen foor de problemen en tdagings. Se biedt nul perspektyf, komt met n handsyfol drogredens en stelt fragen werom at se dr niet tkomt. Ok weet se niet wert Nederland of wert Europa nou krekt over gaat. At je dan n one issue pertij binne, sorg dan in elk gefal dat je die one issue goed in de fingers hewwe.

Gaat t min met de natuur? Van der Plas: De natuur staat niet op instorten. (...) Ik was gisteren in een boerenstal die tjokvol met vogels zat. Tjokvol. Tja... At je ontkinnen

blive dat dr n probleem is, komme je blykber niet feul feerder dan argumintasy fan t nivo t waar in desimber koud, dus hoesoa opwrming fan de aarde? Maar de kater fan t onthutsende intervjoe worde sundegoverdg weg-spoeld.

FryslnDOK had de eerste foortreflike flevering fan t drielk De boaiem berikt . Eerlike petretten fan Frise boerefemilys en hur kines diet in de staigers staan t over te nimmen en diet hur groate sorgen make over de toekomst. t Hakte dr in.

Een fan hur waar Pieter van der Valk, boer t Ferwoude. Met syn koperasy Agricycling het hij n innovatyf idee om kort said deur hergebrk fan mnslike ontlasting foedingsstoffen werom te bringen in boeregrnd. Soa kin de landbou ferduurseme en kinne boeren dr ok echt an ferdiene. Even skoat hij fol. Omdat n hele groep boeren hur al bij him ansloaten het. Omdat se an perspektyf werke, n menier om beter te boeren: beter foor de wereld en beter foor hursels.

't Binne de Pieters die't mij hoop geve

Ontkinning en de boel soa lang mooglik frustrere, der is gyn inkele boer met holpen. t Binne de Pieters diet met hur fizy, ideen en enerzjy mij de hoop geve dat t echt ns kin.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong