Sint-Anne, 18 april 2023    

Ferstrooide tiid

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Fan Koaningsdâg ôf waar d'r weer soa'n nussy dagen. Ik noem 't tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der't je âns niet an toe komme maar dert taindlik niet feul fan terechtkomt. Want tslape, leze, snooker op tv, t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor n burrel ...

Gerard de Jong

Ik hou mijsels foor dat t gyn gebrek an dissipline is, maar n noadsaaklik op asem kommen deur n fersnelling leger te leven. Jesels je aigen gebreken fergeve kinne is n deugd. Ik werk graag en feul, en jst derom smaakt t genoegen je sans gne over te geven an de tussentiid soa goed. Loitere, omgrieme: t is n lkse.

Dr is nag n drde tiid, naast (werk-)drokte en tussentiid, diet ns opslokt. Skriver Koen Haegens noemt t verstrooide tijd: de tiid diet wij an leegdrumpelige prikkels kwyt binne, fooral op de tillefoan en an soasjale media. Haegens epifany komt nadat hij deur n skeur in de aorta de doad diep in de ogen keken het.

Onnoazele ferlokkings binne fan alle tiden, maar t is ns nou. Wij lge nssels frijwillig

an n infs fan betekenisloashyd, werdeur at dr foor aigen gedachten gyn tiid meer overblyft. Soek de schermtijd op de tillefoan maar s op en bereken hoefeul tiid atst per jaar op t skerm koekeloerst.

Wij levere ns autonomy in, konkludeert Haegens. Wij wille en motte soafeul, en omdat wij soafeul wille en motte, komme wij dr niet an toe en skrolle wij lamsloegen feerder. De ferstrooide tiid strooit ns snd in de ogen.

Haegens nimt him hailig foor elke dag te leven alsof het de laatste is. Sein zum Tode , noemde filosoof Martin Heidegger t: leve in t besef dat t elk momint foorbij weze kin. t Likent mij frij fermoeiend, om niet te sgen stressfol. Maar ik bin ok nag niet hest-doad weest (hest-hest-doad meskien, n bitsy hest-doad, maar niet soa as hij). En streef dat ok niet aktyf na.

Loitere, omgrieme: 't is 'n lkse

Kin een met soan hest-doad-erfaring syn insicht werklik overbringe op een, soa-as ik, diet niet soan er-faring had het? Of motte je dos eerst met de dvvel dnse en de doad na n nacht-lange flirt fwize, om t werklik te begripen en dr ok na te handelen?

t Hout my doende, maar ik kom dr niet t. Eerst die belastingangifte fmake. Met t snooker op de achtergrnd.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong