Luwt, 14 novimber 2023    

Skier

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Frijdeg, bij Meet me at the Lighthouse op Skiermonnikoog, bin ik skriver Nyk de Vries (ik sis net graach dichter, dr kinne jo yn de Wlden net mei oankomme) wel tien keer teugen t liif lopen.

Gerard de Jong

Fia allerhande dwarsferbanden en deelde kinnissen komme wij de leste jaren wel s op nanders pd. En hij had onthouwen hoet fier jaar leden, in de kroeg op Ouwe-Syl, myn maat Hendrik skalen bitterballen anslepen bleef as n beginnend skriver bijfoeglike naamwoorden. Dat skept n bnd.

Nou hewwe je al gau n bnd. Soa kon ik op Skier Anita Terpstra fertelle dat t deur hur skreven Fryske Boekewike-geskink Hiltje yn Pella an mij appeleert omdat ns mim Hiltje hytte.

t Deen bliken dat Anitas man ok Gerard de Jong hyt (Gerard Johan de Jong sels, wat mij aktte kognitive dissonnsy oplevert, want myn broer hyt Johan). Ik froeg at ik hur man s liene mocht om in myn plak n lezing of optreden te geven. Meist it freegje, al

wit ik net at der in soad sinnichs tkomt, saai se. Dat is gyn beswaar, saai ik, dat komt dr bij mij ok niet faak t.

Op de boat werom sat, fansels, Nyk. Klokslag 17.00 uur fiste hij twee benanen t de tas. Ik kreeg dr ok een. As it efkes kin, yt ik om 11.00 en om 17.00 oere in banaan, saai hij. n Uur foor lunch- en aveneten? Krekt wat langer, ik yt it leafst om 12.20 en om 18.20 oere.

Nyk waar met de bus kommen en kon dus met mij weromrije na Luwt. t Is n goeie lifter: foorkommend, dankber maar aigen. Wij hadden t over kristlike Wldpunkers, mezyk en ns deelde foorliefde foor wat stoke en ontregele in n praatsy, fooral bij mnsen diet je foor t eerst moete.

'En ns deelde foorliefde foor
wat stoke en ontregele in n praatsy'

Hij wou nag n fette hap foordat hij na de traiking fan de sulverne Anjer an Hylke Speerstra sou. Syn keuze waar op de petattint op t stasjon flen. t Klokky gf 18.03 uur an doet ik der foorreed. Bist wat te betiid, saai ik. Eetst at t even kin om twintig over ses, niet?

Dat kloppet, mar se moatte it noch klearmeitsje, no? Komt presys t, tink!

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong