Luwt, 7 maai 2024    

Banky ter ere fan Bertus Jans Postma

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

t Waar dizenig, op en om t water bij t pontsy bij Keimpetille. Se ferwachte dr blykber niet dat dr opn frijdegoffen soamaar n man of dartig overset worre motte.

Gerard de Jong

Ferheerde blikken fan achter de rtten, en nag gyn 10 mentten later strnden dr twee in gele hessys kleedde metwerkers fan handhaving om.

De FNP ontbloatte op de sdwl fan t Van Harinxmakanaal n nije sitbank, ter ere fan een fan de groatste taalfoorfechters diet him ooit nder de fleugels fan de pertij begeven het. Bertus Jans Postma (in 2023 fersturven) krewearre onophoudlik foor t Frys en de streektalen.

Hij ston an de basis fan de Frise (en Bildtse) waternamen en wees op ns aigen ferantwoordlikhyd om ns talen levend te houwen. De FNP had mij froegen n praatsy te houwen bij de ontbloating.

Hij worde wel s wegset as drammer

In t Bildtse Post -argyf hew ik seker 120 instuurde stikken fan him antroffen. In foortreflik geef Frysk, parmantig maar met de faiten strak op rij, en altyd de spiker fl

op de kop slaand. Postma waar n roepende op de klaai. Hij worde wel s wegset as drammer, dat wist hij donders goed.

Wat ik t meest bewonderde an Postma waar hoe blijmoedig hij deronder bleef, hoe fris hij syn wapen de pin altyd weer oppakte. Moedeloashyd of sinisme houde hij btten de deur. Postma had gyn giftige pin, maar de pin as gift. Ok Kommissaris fan de Koaning Arno Brok waar presint.

n KdK hout him deurgaans feer fan politike bijeenkomsten, maar dat Brok dr waar bewees dat dut niet inkeld n fesy fan een pertij waar. Opkomme foor de aigen taal gaat over politike kleur hine, en Postma waar fol lof over Broks inspannings foor t Frys.

n Protsy flg

"Wy moatte de flagge mei respekt behannelje", saai Brok doet Johannes Kramer ns froeg de Frise flg fan t banky te halen. Stapsgewiis teerden wij elk an n kant de flg op.

Hij had gyn giftige pin, maar de pin as gift

Doet Brok en ik na nander toeliepen om de baide kanten fan de flag bijnander te krijen soat je tegaar n hoeslaken optere waar syn kant keurig bijnander stoken. Bij mij waar t meer n protsy flg; optere is nooit myn sterkste punt weest.

Maar ontbloat waar t, t fraaie banky op dut daalders plakky, foor soa staat dr op te lezen dat bysnder bern fan Frysln.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong