Sint Annaparochie, 17 december 2016    

Plasterk erkent het Bildts niet als taal

Bildts woordenboek

Het Bildts wordt niet erkend als een officiële taal. Dat heeft minister Ronald Plasterk gisteren gemeld aan de gemeente het Bildt.

De gemeente vroeg de minister in februari om het Bildts toe te voegen aan de lijst van beschermde talen, en werd daarin gesteund door de provincie. De gemeente vreest voor de toekomst van het Bildts, omdat de Bildtstaligen per 2018 een minderheid vormen in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

De minister onderschrijft in een brief het belang van het Bildts als onderdeel van de cultuur en identiteit van het Bildt. Toch kan hij het verzoek niet honoreren, omdat het Bildts geen taal, maar een dialect is. Plasterk baseert dat op een advies van de Taalunie, waarin het Bildts niet als een regionale taal, maar als 'een variëteit van zowel het Nederlands als het Fries' wordt gezien. Datzelfde geldt volgens de Taalunie voor het Amelands en het Stadsfries. Volgens het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden mogen dialecten niet op de lijst van beschermde talen staan.

Volgens de Taalunie kan het Bildts beter beschermd worden door concrete afspraken op lokaal niveau, dan door het Bildts als taal te erkennen. De Taalunie wil daarom binnenkort om tafel met het instituut voor de Nederlandse taal, de Fryske Akademy, de gemeenten die Waadhoeke gaan vormen, en de provincie Fryslân. Plasterk gaat ervan uit dat de provincie en de gemeenten 'passende maatregelen' nemen om het Bildts te beschermen en zet daar 10.000 euro voor opzij.

Taalunie: Bildts is een dialect,
net als Amelands en Stadsfries

De provincie Fryslân betreurt het besluit van de minister, evenals de gemeente het Bildt, aldus wethouder Boukje Tol. "Mar der stean wol positive advizen yn it rapport, dy kinne helpe om it Biltsk te beskermjen." De provincie en de gemeente weten nog niet wat de vervolgstappen zijn.

Bron: Friesch Dagblad