Sint Annaparochie, 11 juni 2013

Driekwart Bilkerts voor zelfstandigheid

TIM FIERANT


Aldert Cuperus aan het woord over de Bildtse weerstand tegen herindeling. Foto GEJA KUIKEN (gescand)Zo'n driekwart van de Bilkerts wil liever dat het Bildt zelfstandig blijft. Toch kwamen er zo'n zeventig inwoners af op de eerste 'meedenkavond', maandagavond in MFC Ons Huis.

Over wel of niet fuseren, daarover gaat het al niet meer op het Bildt. De vraag was hoe de gemeente tot een 'zo goed mogelijke' fusie kan komen.

Op de weg die het Bildt naar herindeling moet leiden zitten een paar hobbels. Een van die hobbels bleek afgelopen week, toen de Bildtse Post de resultaten van haar herindelingenquête publiceerde.

Driekwart van de Bilkerts blijkt tegen de voorgenomen fusie met Harijngen, Menameradiel en Franekeradeel. Een uitslag die de gemeenteraad niet kan negeren, vond dorpeling Aldert Cuperus. Een kleine vierhonderd Bilkerts werden ondervraagd.

"Wij als college reageren nu even niet op die uitkomst", sprak burgemeester Gerrit Krol. Hij wilde wel kwijt dat de uitslag hem niet heeft verrast. "Ja, als je iemand vraagt of hij een lelijke Eend of een Porsche wil, dan kun je de uitslag uittekenen."

Volgens Gryt de Boer, voorvrouw van het CDA zullen mensen die niet goed op de hoogte zijn "sneller kiezen om het maar te laten zo-

als het is". Of ze de tegenstanders van herindeling nu onnozel noemde? Nee, natuurlifk niet, pareerde De Boer. "Maar niet iedereen is geïnteresseerd in dit onderwerp."

Volgens Leendert Ferwerda, voorzitter van de tweekoppige Frije Bilkerts-fractie, is zelfstandig blijven nog wel degelijk een optie. "Dat leggen ze in Harlingen en Ferwert tijdens de feferenda ook voor. En in Harlingen kiezen ze volgende week voor zelfstandigheid, reken daar maar op." Hij oogstte als enige spreker groot applaus met zijn tegen herindeling gekante toespraak.

De zaal was uitgesproken kritisch. Toen het ging over de vraag of de lasten voor de burger in de nieuwe, grote Noordwest-gemeente zullen stijgen, klonk gemor. Toen Hilly Blaak, fractieleider van de PvdA, toegaf dat ze lastenveranderingen niet kan voorspellen, riep dat ook vragen op.

Het was de levendigste
openbare discussie
sinds jaren

Toch was het maandagavond de levendigste openbare discussie die op het Bildt de afgelopen jaren over herindeling is gevoerd. Eerdere avonden kenden te weinig toeloop, of een te ingekapselde vraagstelling. Voor- en tegenstanders kwamen niet bij elkaar. De noodzaak voor herindeling werd in de zaal niet of nauwelijks gevoeld.

Het laatste applaus was voor dorpelinge Baukje Luinstra, die zei: "Ik ben teleurgesteld in deze raad. Waarom zijn wij niet meer vooraf geraadpleegd?" Luinstra, en de zaal met haar, voelde wel aan waar het heengaat. In oktober, wanneer de raad besluit over de herindeling, zullen de meeste partijen voor stemmen.

Bron: Leeuwarder Courant