Franeker, 23 september 2016

Franeker hoofdplaats van Waadhoeke

SASKIA VAN WESTHREENEN

Gemeentehuis in Franeker

Alle ambtenaren van de nieuwe gemeente Waadhoeke krijgen onderdak in het bestaande gemeentehuis in Franeker. Het pand wordt gestript en heringericht.

Dit is althans het voorstel dat aan de raden van het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel wordt voorgelegd. Voor de ontmanteling en wederopbouw van het gemeentehuis wordt 6,5 miljoen euro uitgetrokken. De bouw moet, mits de raden in oktober akkoord gaan, in februari beginnen en in december volgend jaar klaar zijn.

Om toch dichtbij de burgers te blijven, richt Waadhoeke twee ontmoetingsplekken in. Deze komen in nog nader te bepalen bestaande gebouwen in de gemeenten Menameradiel en het Bildt. Hier kunnen burgers desgewenst afspraken maken met ambtenaren. Bij de keuze van de locaties wil Waadhoeke rekening houden met de vier dorpen van Littenseradiel die aan de gemeente worden toegevoegd. Dit zijn Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum.

Aan het bestaande pand aan de Harlingerweg komt een nieuwe raadszaal voor de 29 raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Zon zaal ontbreekt nu op het gemeentehuis: voor de vergaderingen wordt de ontvangstruimte altijd omgebouwd. Deze ruimte is te klein voor de nieuwe gemeente.

Volgens burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel is in het vernieuwde gemeentehuis plaats voor alle medewerkers. De ambtenaren die nu de 230 fte bezetten, krijgen allen een (flex)plek in het vernieuwde gebouw. Nu zijn er 130 voltijdsbanen bij Franekeradeel.

De reorganisatie wordt, zoals afgesproken met de vakbonden, zonder gedwongen ontslagen afgehandeld. "Sterker, door de vergrijzing en het feit dat we de laatste jaren alleen werkten met tijdelijke contracten, stellen we juist enkele tientallen vacatures open. Ik verwacht een stormloopje", aldus de burgemeester.

De ambtenaren van Franekeradeel pakken de komende maanden hun boeltje op om uiterlijk in januari te verhuizen naar eentijdelijk onderkomen. Nog onbekend is waar dit zal zijn. "We onderhandelen hier nog over", zegt Van Zuijlen. Hiervoor is maximaal een half miljoen euro beschikbaar.

Enkele tientallen vacatures in
nieuwe gemeente Waadhoeke

De twee gemeentehuizen in Sint Annaparochie en Menaam worden verkocht. De opbrengst hiervan maakt deel uit van de financiering van de verbouwing en uitbreiding. Volgens Van Zuijlen spaart de nieuwe gemeente jaarlijks 400.000 euro per jaar uit op huisvestingskosten ten opzichte van de bestaande situatie. Van het rijk krijgen de gemeenten 11,3 miljoen euro frictiekosten.

Bron: Leeuwarder Courant