Franeker, 25 maart 2014

Westergo zonder Harlingen: tariefswijziging vlakker

Inwoners en bedrijven in Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel krijgen te maken met kleinere wijzigingen in de tarieven dan wanneer de gemeente Harlingen meegedaan had met de fusie.

Dit blijkt uit de geactualiseerde Herindelingsscan Noordwest-Fryslân die de gemeenteraad van het Bildt dinsdag bespreekt. Voor de nieuwe gemeente Noordwest-Fryslân was in maart 2013 al een scan gemaakt. Omdat Harlingen daarna afhaakte, waren nieuwe berekeningen noodzakelijk.

Daaruit blijkt dat de reservepositie van de drie samen beter is dan met Harlingen erbij. Wel is sprake van een lichte daling van voorzie ningen en een slechtere centrumfunctie. De sociale structuur van Westergo is beter.

Net als in de vorige scan is de algemene uitkering van de nieuwe ge-

meente lager dan de uitkeringen van de afzonderlijke gemeenten bij elkaar. Met Harlingen kwam dit uit op een lagere uitkering van 32 euro per inwoner, zonder Harlingen wordt het 25 euro per inwoner minder.

De OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen zullen voor het Bildt dalen en voor Franekeradeel licht stijgen. In Menameradiel stijgen de woningtarieven, die voor niet-woningen gaan omlaag. De woonlasten voor een meerpersoons huishouden met een gemiddelde woning van 153.000 euro gaan met 22 euro per jaar omhoog in Franekeradeel, met 16 euro in het Bildt en gaan omlaag met 20 euro in Menameradiel.

Voor bedrijfspanden geldt een verhoging van de lasten van bijna 70 euro per jaar in Franekeradeel en het Bildt en een verlaging van 73 euro in Menameradiel. De leges voor bouwvergunningen stijgen voor het Bildt en Menameradiel omdat deze in Franekeradeel momenteel veel hoger liggen.

In de nieuwe scan is geen rekening gehouden met de toevoeging van de Littenseradielse dorpen Baaium, Spannum,Winsum en Wjelsryp. Aangenomen wordt dat de komst van deze dorpen een beperkt effect heeft.

Bron: Leeuwarder Courant