Dossier 'DEAL VAN HARENSHUUS'

Leeuwarden, 17 oktober 2017

FOTO: ...HET MAG BEST WAT MEER ZIJN...

Leeuwarder Courant liet zich niet afbluffen

De gemeente Het Bildt moet, na een slepende procedure over openbaarheid van stukken, toch de proceskosten van de Leeuwarder Courant betalen. Dit heeft de Raad van State bepaald. Na drie jaar juridisch touwtrekken na een afgewezen Wob-verzoek maakte de gemeenteraad van Het Bildt eind december 2016 geheime afspraken rond de zogeheten “supermarktdeal” alsnog openbaar.

De afspraken richtten zich op de bouw van zorgflat Van Harenshuus in Sint Annaparochie; bezwaren van supermarkteigenaar Herman Wassenaar werden voor acht ton afgekocht.

De openbaarmaking van de geheime deal volgde nadat meerdere rechters de gemeente hadden gemaand om het informatieverzoek van de krant beter te beoordelen.

Bron: De Couturektant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 oktober 2017

Bildt moet krant toch proceskosten betalen

Het Van Harenshuus

De gemeente het Bildt betaalt toch de 2970 euro proceskosten aan de Leeuwarder Courant die zij verschuldigd was na de slepende procedure rond de geheime 'supermarktdeal'.

Na drie jaar juridisch touwtrekken na een afgewezen wob-verzoek maakte de gemeente eind december 2016 de geheime afspraken alsnog openbaar. Meerdere rechters maanden de gemeente om het informatieverzoek beter te beoordelen.

De afspraken richtten zich op zorgflat Van Harenshuus in Sint Annaparochie; de bezwaren van supermarkteigenaar Herman Wassenaar werden voor acht ton afgekocht. De gemeente betwistte eerder dit jaar bij de Raad van State de proceskosten; volgens advocaat Ivo van der Meer had de LC slechts recht op 495 euro. De Raad van State heeft vorige week evenwel bepaald dat het Bildt het volledige bedrag moet betalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 31 maart 2017

Het Bildt laakt proceskosten wob

Mr. Ivo van der Meer, advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Het Bildt maakt bezwaar tegen de 2970 euro aan proceskosten die de gemeente aan de Leeuwarder Courant moet betalen. Dat laat advocaat Ivo van der Meer desgevraagd weten.

De Raad van State veroordeelde de gemeente half februari tot de betaling, vanwege de wob-procedure over de geheime ‘supermarktdeal’ rond zorgflat het Van Harenshuus in Sint Annaparochie.

Een wob-verzoek van deze krant zorgde er na drie jaar juridisch touwtrekken voor dat de overeenkomst alsnog openbaar werd gemaakt.

Volgens Van der Meer heeft de krant slechts recht op 495 euro. Hij heeft verzet aangetekend bij de Raad van State.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 23 december 2016

'Supermarktdeal': acht ton voor AH

Foto: LC

Acht ton voor supermarkteigenaar Herman Wassenaar. Daarmee werd de slepende kwestie rond het Van Harenshuus in Sint Annaparochie opgelost.

Dat blijkt uit de ‘supermarktdeal’ uit 2013; die tot gisteravond geheim bleef. In de raadsvergadering besloot de raad gisteravond op voorspraak van b. en w. de omstreden geheimhouding op te heffen.

Deze krant toog meermaals naar de rechter om de geheimhouding opgeheven te krijgen. De eerste keer, toen een wob-verzoek om de overeenkomst te openbaren door b. en w. werd afgewezen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 22 december 2016

Gemeente heft geheimhouding Van Harenshuus op

FOTO DE BILDTSE POST

De gemeenteraad van het Bildt heft vanavond de geheimhouding rond woonzorgcentrum Van Harenshuus op. Het college zegt dat er "geen argumenten meer zijn om de geheimhouding in stand te houden". De andere betrokkenen – Zorgpartners Friesland, Wonen Noordwest Friesland en Albert Heijn Wassenaar – zijn hiermee akkoord.

De raad zal vanavond het voorstel van het college waarschijnlijk overnemen zonder er verder woorden aan vuil te maken; het is als hamerstuk aan de agenda van vanavond toegevoegd. Hiermee komt een einde aan drie jaar juridisch gesteggel over het akkoord.

Journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant vroeg om openbaarmaking van de stukken rond de Van Harenshuus-deal. De Raad van State vond tot twee keer toe dat de gemeente beter moest motiveren waarom men geheimhouding had opgelegd. De gemeente zat hiermee in z'n maag en kiest nu alsnog eieren voor z'n geld: de stukken worden nu openbaar gemaakt.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Arnhem, 29 november 2016

mr. V.A. Textor (Vera)

Belang van de uitspraak in de zaak Fierant versus gemeente het Bildt

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS van 23 november j.l. heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding verruimd. Ook heeft de Afdeling duidelijk gemaakt hoe een dergelijk verzoek zich verhoudt tot de Wob.

Een journalist was geïnteresseerd in de financiële gevolgen voor de gemeente Het Bildt van de afspraken die zijn gemaakt teneinde het conflict met betrekking tot de bouw van woonzorgcentrum Van Haarenshuus in Sint Annaparochie te beëindigen. Om die reden had hij de gemeente met een beroep op de Wob verzocht om openbaarmaking van de stukken die over dit onderwerp gingen. De gemeente had dit verzoek afgewezen en zich op het standpunt gesteld dat de stukken onder de bij besluit van 12 juni 2013 opgelegde geheimhouding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Gemeentewet vallen.

Tot op heden was in de rechtspraak niet duidelijk uitgemaakt wie belanghebbende is bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding. Die duidelijkheid biedt de Afdeling nu wel.

Bron: Binnenlands Bestuur
link Lees het hele artikel >>

Den Haag, 25 november 2016

'Doorbraak voor de hele journalistiek'

De uitspraak die de Raad van State woensdag deed in de WOB-zaak van deze krant tegen de gemeente het Bildt is een belangrijke doorbraak voor de journalistiek.

Dat zegt jurist en journalist Arthur Maandag, die deze krant bijstaat in de procedure. "Dit is een mooie dag", reageert Maandag. "Tot heden hadden overheden als gemeentes en provincies een vrijbrief bij het opleggen van geheimhouding. In de wetenschap dat journalisten het besluit toch niet bij de rechter konden aanvechten."

In WOB-zaken kan iedere burger, dus ook een journalist, naar de rechter stappen als hij opgevraagde informatie niet krijgt. Dat was tot nu toe anders als bijvoorbeeld gemeenteraden besloten bepaalde stukken geheim te houden.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>      link Lees ook het artikel in VILLAMEDIA >>

Den Haag, 24 november 2016

Foto: LC

't Bildt moet huiswerk geheime 'supermarktdeal' weer overdoen

De gemeenteraad van het Bildt moet motiveren waarom de omstreden 'supermarktdeal' al dan niet geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Volgens de Raad van State is het raadsbesluit van 9 oktober 2014, waarin de gemeente ook al opnieuw over al dan niet opheffen van de geheimhouding moest beslissen, onvoldoende gemotiveerd. Binnen twaalf weken moet de raad dat besluit alsnog voldoende motiveren, of een nieuw besluit nemen.

Het is daarmee de tweede keer in een kleine drie jaar dat een rechter besluit dat de gemeente het Bildt haar huiswerk omtrent de geheime deal moet overdoen.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Sint Annaparochie, 24 augustus 2016

Raad van State eist stuk op in zaak zorgcentrum

De gemeente het Bildt moet alsnog het besluit openbaar maken over de geheimhouding van een financiële deal met supermarkteigenaar Wassenaar in St.-Annaparochie. De Raad van State heeft dit besluit opgeëist, omdat het volgens de Raad onterecht geheim is verklaard.

De Raad kan zich voorstellen dat de gemeente de inhoud van de deal en de beraadslagingen daarbij geheim wil houden. Maar het besluit zelf is een openbaar stuk en dat kan niet geheim worden gehouden. Volgens de Raad heeft de gemeente hier juridisch geblunderd.

De zaak kwam aan het rollen door journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant. Hij wil alle informatie hebben over de deal tussen de gemeenteraad en Wassenaar. Daarbij heeft Wassenaar in ruil voor geld van de gemeente zijn langdurige verzet tegen de bouw van het zorgcentrum achter zijn winkel gestaakt. Of Fierant met de beslissing van de Raad van State iets opschiet, is zeer de vraag. Met de ingreep van de Raad wordt nu alleen een vormfout van de gemeente hersteld.

Daardoor krijgt de procedure over de geheimhouding volgens de Raad een eerlijker start. Maar de Raad kan uiteindelijk net als de gemeente beslissen dat de deal inderdaad geheim moet blijven.

Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 23 augustus 2016

Bildt moet geheim besluit openbaren

De gemeente het Bildt moet het geheime raadsbesluit uit 2013, waarin besloten wordt de veelbesproken ‘supermarktdeal’ omtrent zorgflat het Van Harenshuus geheim te houden, alsnog openbaren.

Dat heeft de Raad van State besloten naar aanleiding van een zitting vorige week. Op die zitting stond de geheimhouding van de stukken ter discussie, naar aanleiding van een wob-verzoek van deze krant.

De RvS zegt niet te kunnen oordelen of de geheimhouding noodzakelijk is, omdat het raadsbesluit met daarin de overwegingen ook onder de geheimhouding valt. De gemeente moet het raadsbesluit nu binnen twee weken overleggen aan de Raad van State.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 27 oktober 2015

Persvrijheidsfonds steunt LC-journalist

Het Persvrijheidsfonds steunt journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant in een hoger beroep bij de Raad van State, op een besluit van de rechtbank Noord-Nederland hem niet-ontvankelijk te verklaren bij een Wob-verzoek rond een bouwproject van zorgflat Van Haarenshuus in Sint-Annaparochie.

Burgemeester en wethouders van Sint-Annaparochie zouden de gemeenteraad vragen de geheimhouding met betrekking tot een aantal financiële afspraken op te heffen. De gemeenteraad van Het Bildt wees dat, zonder enige motivering of discussie, op 9 oktober 2014, af.

De rechtbank Noord-Nederland stelde in de daarop volgende rechtszaak de gemeente in het gelijk. De Gemeentewet – die de raad de mogelijkheid geeft besluiten geheim te verklaren – gaat boven de Wob. Dit houdt in dat de stukken waarop geheimhouding is opgelegd, niet openbaar hoeven te worden gemaakt. De journalist zou geen belanghebbende zijn. “Dat eiser journalist is en zich tot taak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het vorenoverwogene niet af”, stelde de rechtbank. Fierant werd niet-ontvankelijk verklaard.

Bron: Villamedia
link Lees het hele artikel >>

Groningen, 9 september 2015

Krant vangt bot bij ‘supermarktdeal’

De omstreden omstreden zorgflat zorgflat Van Harenshuus Harenshuus werd na een geheime geheime deal met de bezwaarmaker alsnog afgebouwd. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De Leeuwarder Courant heeft het hoger beroep verloren dat het bij de bestuursrechter had ingesteld over de geheime stukken rond de zorgflat in Sint Annaparochie.

De slepende kwestie rond de flat werd in 2013 opgelost met een geheime overeenkomst. Deze krant tracht die overeenkomst openbaar te krijgen. In het vonnis van 4 september jongstleden stelt de bestuursrechter dat de LC geen belanghebbende is. Dat is alleen iemand "wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken", staat er in het vonnis. "Dat eiser journalist is en zich tottaak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het vorenoverwogene niet af."

Jurist Arthur Maandag, die de LC bijstaat in de procedures, vindt het een mager vonnis. "Zo wordt het gemeenten wel heel makkelijk gemaakt van alles geheim te houden." In mei 2014 stuurde een andere bestuursrechter het Bildt nog terug naar de tekentafel, omdat zij het wob-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur, red.) ten onrechte te beperkt uitlegde. Destijds werd niet gesteld dat de LC niet belanghebbend zou zijn. Het bevreemdt Maandag dat die belanghebbendheid nu alsnog wordt gebruikt.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 23 juni 2015

Burgemeester Gerrit Krol

Burgemeester Krol over de knie van de Nationale Ombudsman

Burgemeester Gerrit Krol (het Bildt) is door de Nationale Ombudsman berispt. Hij noemde aantijgingen van een burger "verzinsels" en "halve waarheden."

Die burger is Kees Atema, die vaker met de gemeente overhoop ligt. Hij stuurde begin maart een twaalf kantjes tellende verhandeling naar pers en gemeente. Daarin gaat hij in op afspraken die de gemeente met supermarktondernemer Herman Wassenaar maakte omtrent de afwikkeling van de slepende kwestie rond zorgflat Van Harenshuus. De gemeente keerde drie ton aan planschade aan Wassenaar uit.

In zijn schrijfsel stelt Atema evenwel dat het Bildt daarin niet de vereiste procedures volgde. Hij spreekt van een ‘schijnhandeling’ waarin de gemeenteWassenaar smeergeld zou hebben betaald opdat de supermarkteigenaar zou afzien van verdere procedures. "Crimineel gedrag", concludeert Atema.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 5 maart 2015

Raadsvragen over geheime supermarktdeal

Leendert Ferwerda

Dat burgemeester Gerrit Krol zegt dat een planschadeaanvraag deel uitmaakt van de geheime Bildtse supermarktdeal, bevreemdt de fractie van de Frije Bilkerts.

Fractievoorzitter Leendert Ferwerda komt met raadsvragen, zegt hij. Het is hem zo langzamerhand onduidelijkwat er nu precies onder de geheime deal valt.

De jarenlang slepende kwestie rond zorgflat het Van Harenshuus werd in juni 2013 opgelost. Supermarktondernemer Herman Wassenaar, de gemeente het Bildt, woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en zorggroep Noorderbreedte sloten een deal waarvan de details aanvankelijk geheim werden gehouden.

De gemeenteraad ging akkoord met die geheimhouding. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente onder meer drie ton aan planschade aan Wassenaar uitkeerde.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 18 november 2014

Foto: Leeuwarder Courant

Zorgflat Sint Annaparochie eindelijk klaar

Het Van Harenshuus, waarvan de bouw zeven jaar stil lag door een conflict, is klaar.

De eerste huurders van Wonen Noordwest-Friesland namen dinsdag de sleutel in ontvangst van hun nieuwe appartement. De woningcorporatie realiseerde er zestien op de tweede, derde en vierde verdieping. Op de begane grond komt Zorgpartners Friesland met veertig zorgeenheden.

De bouw van de zorgflat werd in 2006 stilgelegd wegens een slepend conflict tussen Zorgpartners Friesland, gemeente het Bildt en bezwaarmaker en buurman Albert Heijn Wassenaar.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 17 september 2014

Geen openheid over afspraken Van Harenshuus

Gemeente het Bildt is niet van plan openheid van zaken te geven over de afspraken die het met supermarkt Albert Heijn Wassenaar heeft gemaakt omtrent het Van Harenshuus. De bestuursrechter oordeelde in mei dat de raad zich opnieuw moet buigen over een verzoek van de Leeuwarder Courant om de afspraken openbaar te maken. Dat doet men formeel op 9 oktober, al staat al vast dat opnieuw besloten wordt om de afspraken niet openbaar te maken.

In juni 2013 bereikten de partijen een akkoord met de supermarkt. Wassenaar staakte daarop na zeven jaar procedures de strijd tegen het Van Harenshuus. De gemeenteraad bekrachtigde de afspraken – waaronder de hoogte van een schadevergoeding - achter gesloten deuren en besloot tot geheimhouding.

Een verzoek van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant om openheid van zaken te geven werd afgewezen. De LC stapte daarop naar de bestuursrechter. Die oordeelde dit jaar dat de gemeenteraad opnieuw moet kijken naar het wel op niet geheim houden van de afspraken met Wassenaar.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Groningen, 30 mei 2014

Het Bildt moet WOB-verzoek overdoen

De gemeenteraad van Het Bildt moet beoordelen of een overeenkomst over het Van Haarenshuus in Sint Annaparochie geheim mag blijven.

Ook moet een WOB-verzoek van deze krant over die zaak opnieuw worden beoordeeld. De bestuursrechter in Groningen oordeelde woensdag dat de gemeente Het Bildt het verzoek ten onrechte "te beperkt uitlegde".

De Leeuwarder Courant wil met het WOB-verzoek afspraken boven tafel krijgen die Het Bildt in juni 2013 maakte met eigenaar Zorgpartners Friesland en bezwaarmaker Herman Wassenaar. Deze afspraken houdt de gemeente geheim, ter bescherming van "economische en financiële belangen’’ van de drie partijen.

Het Bildt wees het verzoek tot openbaar maken af, waarop deze krant naar de rechter stapte. Deze zegt nu dat de gemeente haar werk opnieuw moet doen. Van stukken die aan de uiteindelijke overeenkomst ten grondslag liggen, moet worden bepaald of ze openbaar mogen. Ook moet de raad bepalen of de geheimhouding mag worden opgeheven. Bovendien moet de gemeente alle proceskosten betalen.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 8 oktober 2013

Bouw zorgflat weer verder

De bouw van de veelbesproken zorgflat in Sint Anne gaat in november verder. Dat zegt Syds Wiersma, directeur van Grouster aannemer SHP.

De bouw lag jaren stil omdat de gemeente het Bildt, supermarkteigenaar Herman Wassenaar en Zorggroep Noorderbreedte ruzieden over lawaai en bouwvoorschriften.

Volgens Wiersma kan de bouw vrij probleemloos verder. Er moest koperdraad worden vervangen. De constructie zelf was goed.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 13 juni 2013

Bouw Van Harenshuus gaat verder in augustus

Sinds 2007 ligt de bouw van zorgflat Van Harenshuus in Sint Annaparochie stil. Maar in augustus wordt de bouw hervat. Na jaren van juridisch gesteggel is er eindelijk overeenstemming tussen Wassenaar c.s. (exploitant van de Albert Heijn in Sint-Annaparochie), Zorgpartners Friesland, Wonen Noord West Friesland en de gemeente Het Bildt.

De bouw lag stil om verschillende redenen. Zo vond onder andere Wassenaar c.s. dat het Van Harenshuus te dicht op het winkelcentrum zou komen te staan. Het geluid dat nu wordt veroorzaakt bij de Albert Heijn door bijvoorbeeld laden en lossen, zou dan niet meer aan de geluidsnormen voldoen.

Maar na veel overleg zijn de betrokken partijen eruit gekomen. Vanaf augustus zal het Van Harenshuus worden afgebouwd.

Bron: Franeker Courant