Dossier VEILIGHEID BILDTDIJKEN

Oudebildtzijl, 16 juni 2017

Borden voor bewustwording op Oude Bildtdijk

Mevrouw Boerma en wethouder Nel Haarsma bij één van de borden. Foto: gemeente Het Bildt

Op zeven locaties op de Oude- en Nieuwebildtdijk worden opvallende borden opgehangen. De eerste is woensdag onthuld door mevrouw Boerma, bedenker van dit bord, en wethouder Nel Haarsma.

De weg op de Oude- en Nieuwebildtdijk is een smalle weg waar veel verkeer overheen komt. Het is van belang om goed om de veiligheid te denken, maar ook om het gebruiksgenot. In het kader van het project Veiligheid Bildtdijken wordt al een tijd gewerkt aan verbetering. Van de weg op zich, maar ook van de manier van gebruik.

Mevrouw Boerma heeft haar idee daarover op een creatieve manier vormgegeven door een bord te ontwerpen. Het bord laat zien dat deze wegen door veel verschillende mensen en voertuigen gebruikt worden. Het geeft duidelijk weer dat het zaak is dit met z’n allen goed te doen, en om rekening te houden met elkaar.

"Dit is in prachtich foarbyld fan hoe’t bewenners sels meitinke en meiwurkje binnen dit projekt. Mefrou Boerma hat mei al har kreativiteit hiel moai it byld fan de diken sjen litten", aldus Nel Haarsma.

Bron: Franeker Courant

Sint Jacobiparochie, 12 april 2017

Een middag op pad met de politie op de Oudebildtdijk

Bij de foto: Agent Geert Boersma (niet de agent uit het artikel) aan het ’laseren’ langs de Oudebildtdijk

En zo werd Joan Brakke van de projectgroep Bildtdijken op een middag opgehaald door de politie om mee te gaan met een snelheidscontrole op de Oudebildtdijk. ’Gewapend’ met een lasergun kijken hoe het op deze zonnige middag gesteld is met het verkeer op de dijk.

De werkwijze van vanmiddag wordt even kort doorgesproken. De politie houdt snelheidsovertreders aan, waarna ik vervolgens ook even wat aan de bestuurders mag vragen. De meeste mensen die voorbij komen wonen of werken op de dijk en ze merken allemaal dat je zomaar harder rijdt dan de 30 km die toegestaan is. 60 gaat prima, maar 30 is lastig.

Een van de eerste voertuigen die staande gehouden wordt is een tractor. Ook al mag een auto 30 of 60 km op de dijk rijden, een tractor mag nooit harder dan 25 km per uur. Dat is de snelheid die bij dat voertuig hoort. De bestuurder van deze tractor heeft die middag dus wat bijgeleerd.

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 27 januari 2017

Verkeerscontroles Bildtdijken

De afgelopen week zijn er op meerdere plaatsen in de gemeente Het Bildt controles op de maximum snelheid gehouden. Onder andere ook op zogenaamde 30-kilometer wegen onder Westhoek en Nij Altoenae.

De controle vond vooral plaats op de zogenaamde Bildtdijken. Daarbij zijn in totaal zeven weggebruikers geverbaliseerd voor het rijden met een te hoge snelheid. De snelste bestuurder reed 36 kilometer te snel.

Deze controles werden op gerichte plaatsen uitgevoerd, mede naar aanleiding van klachten en in verband met een lopend project rond verkeersveiligheid.

Bron: Politie Noordwest Fryslân

Sint Jacobiparochie, 7 december 2016

Verkeerssnelheid verdeelt bewoners

Oudebildtdijk. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De haren staan mij recht overeind en de tenen zitten mij krom in de schoenen als ik de berichten lees in de Leeuwarder Courant over de "onveiligheid" van de Oudebildtdijk. En dat overkomt niet alleen mij, maar de overgrote zwijgende meerderheid van de bewoners van de dijk.

Het is niet waar, de dijk is niet onveiliger dan andere wegen. De 30 kilometer-groep wil dit wel graag zo overbrengen en de leden betrekken tot mijn spijt de ongevallen die hier gebeuren daarbij. Als je met betrokkenen spreekt, hoor je dat zij wel weten dat snelheid niet het probleem was. De oorzaak moet meer gezocht worden in de onbekendheid met de dijk. En daar ligt een stukje verantwoordelijkheid voor de mensen zelf.

De kilometergrens van 60 kilometer per uur was totaal geen probleem voor de meeste bewoners. Doordat ik in het bestuur van Streekbelang Oosten Westhoek heb gezeten, heb ik de kans gehad de notulen vanaf 1960 door te lezen. Vanaf de eerste vergadering wordt er al geklaagd over de snelheid, maar altijd door dezelfde groep mensen. Mensen die hier van buitenaf zijn komen wonen, omdat er geadverteerd werd met "stiltegebied, rust en ruimte".

Bron: Leeuwarder Courant (TE GAST)
link Lees het hele stuk (pdf) >>

Sint Annaparochie, 2 december 2016

Meer 'blauw' op Bildtdijken

De politie stelt een plan op om te controlen op hardrijders op de Bildtdijken.

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt specifiek gehandhaafd op plekken die bij VVN als klacht of knelpunt worden gemeld.

De weg is heringericht. Volgens de gemeente het Bildt komt het nu op gedragsverandering aan. Aanwonenden denken mee over acties.

 

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 1 december 2016

Het Bildt zet in op positieve gedragsbeïnvloeding hardrijders

Foto: NDC Mediagroep

Uit twee bijeenkomsten tussen de gemeente het Bildt, verenigingen van plaatselijk belang en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is gebleken dat gedrag de meest bepalende factor is voor positieve beïnvloeding automobilisten.

De bijeenkomsten waren de afgelopen twee weken in Oudebildtzijl en in Oosthoek. In totaal vijfendertig inwoners bogen zich over de vraag wat gedaan kan worden om bewoners en andere automobilisten zich aan de toegestane snelheid te laten houden en om meer rekening te houden met elkaar. De inwoners gaan samen met VVN, de plaatselijk belangen, agrariërs, scholen en de gemeente in groepjes bezig met uitwerking van de ideeën.

Vanuit Oudebildtzijl kwam het idee naar voren om te werken aan: welkomstborden met aandacht voor het gebruik en karakter van de weg bij de ingang van de Bildtdijken, stickers achterop auto`s en landbouwvoertuigen, regelmatig aandacht voor verkeersveiligheid in media, werken met slogans met een positieve insteek, voorlichting op scholen en opstapdagen vracht- en landbouwverkeer.

Bron: Franeker Courant
link Lees het hele artikel >>

Westhoek, 23 november 2016

Van links naar rechts Jan Dogterom, Roelof de Boer en Hans Suss in Westhoek, waar te snel gereden wordt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Westhoek: 'De klap komt een keer'

Een uur de snelheid van het verkeer meten op de Oudebildtdijk in Westhoek levert 75 procent overtredingen op. Terwijl de weg opnieuw ingericht is.

Suiker hoeft Hans Suss uit Westhoek op het terras voor zijn huis aan de Oudebildtdijk niet in de koffie te doen. Het wordt vermengd met zand zodra er een vrachtwagen voorbij raast. Terwijl hij over dergelijke voorvallen vertelt, dendert daadwerkelijk een vrachtwagen voorbij. Roelof de Boer van Veilig Verkeer Nederland brengt zijn meetapparaatin stelling: 65 kilometer per uur, waar 30 kilometer per uur het maximum is.

De Boer is ingeschakeld door de bewoners van Westhoek en verrichtte gisteren zijn eerste metingen. Bewoner Jan Dogterom noteerde het resultaat: van de 23 gecontroleerde voertuigen reden er 15 sneller dan 50 kilometer per uur, 8 onder de 50, waarvan 3 onder de 40.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele arikel (pdf)>>

Ouwe-Syl, 12 oktober 2016

Kritiek op verkeersmaatregelen Bildtdijken

Verkeerswethouder Nel Haarsma en haar ambtenaren wachtte een heet avondje in café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, waar dinsdag 2 oktober gesproken werd over de genomen verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. Er was veel kritiek van enkele bewoners. Pas aan het eind kwamen beide partijen nader tot elkaar.

Ze hadden het vooraf zo mooi bedacht. De gemeente zou presenteren wat voor werk er de afgelopen zomer verricht is aan de Oude- en Nieuwebildtdijk. Daarna zou de gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en bewoners in kleine groepjes de plannen en mogelijke obstakels doornemen. Het liep anders, dinsdag 2 oktober in Het Graauwe Paard op Ouwe- Syl. De wethouder en verkeersambtenaren kregen een groep boze dijkbewoners tegenover zich waarvan een deel direct hun gal wilde spuwen. De plannen gingen overboord.

Wethouder Nel Haarsma begreep het wel. "In soad minsken fûnen de plannen of de útwurking net goed. Mar dé oplossing bestiet net, dat moat eltsenien witte. Snelhydsduvels binne der, dêr helpt gjin inkele maatrigel tsjin."

Bron: De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Oudebildtzijl, 5 oktober 2016

'Plank misgeslagen' met verkeer op Bildtdijken

Op de Bildtdijken is 900.000 euro geïnvesteerd om duidelijk te maken waar je 60 kilometer per uur en waar je 30 kilometer per uur mag rijden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

De avond over de Bildtdijken verliep gisteren chaotisch. De gemeente wilde het over verkeersgedrag hebben, de zaal wilde alleen maar klachten kwijt.

Wethouder Nel Haarsma van de gemeente het Bildt kon haar geplande praatje over de herinrichting van de Bildtdijken gisteravond wel vergeten. Een volle zaal in eetcafé Het Graauwe Paard in Oudebildtzijl wilde vooral de frustraties kwijt over de nieuwe verkeersmaatregelen waarbij "de plank is misgeslagen."

De frustraties liepen nog hoger op toen een van de eerste mededelingen van gemeentekant over de investeringen van 900.000 euro luidde: "Het budget is op. Dit was het, veranderingen zijn niet meer mogelijk. Heeft u opmerkingen, schrijf een brief en wij komen kijken."

Dat pikte de zaal niet. Enkelen dreigden op te stappen. Na veel geroep over en weer, konden twee sprekers toch hun zegje doen: verkeersdeskundige Jelle Linting van de gemeente en Margot Blaauw van Veilig Verkeer Nederland.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 31 augustus 2016

Enquête verkeersveiligheid Bildtdijken

Veilig Verkeer Nederland en gemeente het Bildt praten binnenkort graag met bewoners en weggebruikers verder over hoe we de verkeersveiligheid op de Bildtdijken verder kunnen verbeteren. De fysieke werkzaamheden zijn bijna helemaal klaar. Nu is het aan de gebruikers van de Bildtdijken om ook het verkeersgedrag nader te bekijken en aandacht te vragen voor verkeersveilig gedrag.

"De wegen op de Oudebildtdijk en Nieuwebildtdijk hebben inmiddels een flinke opknapbeurt gehad, dat is u vast niet ontgaan. De parkeer- en passeerstroken zijn aangelegd. Er zijn nieuwe komborden geplaatst. Er is veel kleur gebruikt, zodat voor iedereen duidelijk is, wat de toegestane snelheid is. Kruispunten zijn gemarkeerd, zodat u ze beter ziet en tijdig snelheid kunt minderen en dat de voorrangssituatie beter opvalt", aldus de gemeente.

Op dinsdag 4 oktober om 19:30 uur is er in Eetcafé Het Grauwe Paard te Oudebildtzijl een bijeenkomst samen met VVN. U kunt hierbij aanwezig zijn en meepraten. Deze week valt er bij bewoners van de Bildtdijken een uitnodiging in de bus.

Bron: Gemeente het Bildt
link Hier het hele bericht met enquête >>

Sint Annaparochie, 12 april 2016

Werkzaamheden Bildtdijken van start

Op 15 april wordt gestart met de aanpassingen aan de Oude- en Nieuwebildtdijk om de veiligheid op deze wegen te vergroten. Er wordt begonnen met het aanleggen van de parkeer-en passeerstroken. Daarbij zal vanuit de Westhoek in oostelijke richting worden gewerkt.

Na overleg met de bewoners, die vlak bij hen woning een parkeer-of passeerstrook krijgen, is een aanvraag om watervergunning bij het Wetterskip Fryslân ingediend. Deze vergunning is inmiddels verleend, waarmee de plaatsen van de stroken definitief zijn geworden. De betreffende bewoners zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De bewoners krijgen voordat met de werkzaamheden bij hun woning wordt begonnen een informatiebrief in de bus.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 28 augustus 2015

Gemeente kiest aannemer voor Bildtdijken

Gemeente kiest aannemer voor Bildtdijken

Het college wil de Bildtdijken voorzien van kleuren, snelheidsovergangen en parkeerplaatsen met uitstulpingen aan Noord- en Zuidzijde van de Bildtdijken. Deze maatregelen moeten de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het gebied vergroten.

Dit besluit is in het voorjaar genomen nadat er verschillende inspraakmomenten met inwoners waren geweest. De werkzaamheden beginnen in het najaar. De gemeente informeert bewoners van de Bildtdijken gedurende het traject regelmatig via de Bildtse Post en de gemeentelijke website. Op dit moment is de gemeente bezig met de aanbesteding, de keuze van de aannemer.

Op een aantal plaatsen zijn parkeer- en passeerstroken gepland. Direct aanwonenden zal gevraagd worden wat de beste plek is voor parkeer- en passeerstroken in de buurt van hun woning. Uitnodigingen aan direct betrokkenen volgen.

Bron: Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 13 mei 2015

Verkeersplan: Bildtdijken krijgen kleur

Indeling 30 en 60 km gebieden

De Oude- en Nieuwebildtdijk krijgen een kleurrijke aanblik. Na twee maanden inspraak met bewoners heeft het college besloten welke verkeersmaatregelen er doorgevoerd zullen worden: kleuren die de snelheden van het gebied aangeven, geaccentueerde kruispunten en parkeerplaatsen. De veelbesproken paaltjes zijn geschrapt.

Het Bildt probeert al jaren de Bildtdijken veiliger te maken. Zo wordt er vaak te hard gereden. De voormalige zeeweringen hebben te maken met zowel particulier als zakelijk en agrarisch verkeer. Het blijft schipperen tussen die twee.

Nadat de gemeenteraad twee maanden terug de kaders had vastgesteld, konden bewoners van de Bildtdijken hun mening geven over de voorstellen. Het college heeft nu een keuze gemaakt.

Een belangrijke rol is weggelegd voor kleur. Groene en rode banen zullen de verschillende snelheidsgebieden, en de overgangen tussen 30 en 60 km, markeren. Bij die overgangen komen ook 'portalen' aan weerszijden van de weg te staan, waarop ook de nieuwe maximumsnelheid wordt aangegeven. De kruispunten worden met rood geaccentueerd.

link Lees ook de gemeentelijke website >>
Bron: De Bildtse Post

Sint Annaparochie, 22 maart 2015

Tweede ontwerpsessie Bildtdijken

Foto gemeente het Bildt

Tijdens de eerste werksessie zijn verschillende ideeën/schetsen aangedragen of juist afgeschoten. De Grondmij heeft getracht te zoeken naar een rode draad uit deze eerste werksessie. De achtergrond van de gepresenteerde schetsen van deze tweede werksessie is dat het wegbeeld herkenbaar moet zijn en dat de weginrichting duidelijk en eenduidig is en dat de weggebruiker begeleid wordt. De weggebruiker moet aan de weg kunnen zien welk gedrag van haar wordt verwacht.

Voor de kruispunten zijn twee ontwerpen gemaakt (plateaumarkering en plateaumarkering met een zogenaamde uitstulping). Voor de overgangen zijn drie ontwerpen gemaakt; een minimale variant is markering + plaatsnaamborden, dit kan worden ondersteund met een haag dwars op de weg of eventueel een wegversmalling. Deze laatste variant is de duidelijkste overgang tussen 30 en 60 km/h. Ook kunnen bijzondere locaties langs de Bildtdijken worden aangeduid met een verbijzondering in het wegbeeld.

Uit de eerste werksessie is gebleken dat fysieke maatregelen niet of moeilijk toepasbaar zijn. Daarom is getracht met visuele maatregelen het verschil tussen de 30 en 60 km delen duidelijk te maken. Het is hierbij noodzakelijk dat de overgangen tussen 30 en 60 km/h duidelijk opvallen in het wegbeeld.

Bron: Gemeente Het Bildt
link Lees het hele verslag >>

Sint Annaparochie, 7 januari 2015

Burgemeester Krol: '2015 wordt ook het jaar van de Bildtdijken'

Burgemeester Krol stond in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de raderaad o.a. stil bij de plannen voor de bildtdijken. Zo zal na de besluitvorming in december zal in de komende maanden concreet duidelijk worden, na inspraak met belanghebbenden, hoe de weginrichting van de Bildtdijken er precies uit zal zien, conform de door de gemeenteraad gekozen snelheidsregimes.

Goed nieuws is dat de provincie Fryslân een definitieve beschikking heeft afgegeven als het gaat om de aanpak van verwaarloosde panden aan de Bildtdijken. Het gaat definitief om een subsidiebedrag van 1 miljoen, een geweldig bedrag, maar op zich onvoldoende om alle problemen aan te pakken. 2015 zal grotendeels gebruikt worden voor het maken van een plan van aanpak, terwijl eind 2018 het gehele project moet zijn afgerond.

Krol vertelde dat het college recent is geïnformeerd dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zeer binnenkort een persbericht zal uitgeven met de aanwijzing, door de minister, van de Bildtdijken als beschermd gebied. Het nee van de gemeenteraad heeft dus geen doorslaggevende rol gespeeld in de besluitvorming van de minister. Het college heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van dit Haagse besluit. "Enerzijds met bevreemding vanwege het passeren van de gemeenteraad van het Bildt. Anderzijds is het een erkenning voor de unieke Bildtdijken en zullen Rijk en Provincie ook in financiële zin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat moet dus meer zijn dan de voornoemde 1 miljoen. Boter bij de vis!", aldus de burgemeester.

Bron: gemeente het Bildt
link Hier de hele toespraak >>

Sint Annaparochie, 19 december 2014

Langzamer op 17 kilometer Bildtdijken om veiligheid

Hoe is nog de vraag, maar volgend voorjaar komen er verkeersremmende maatregelen op de Nieuwe Bildtdijk en de Oudebildtdijk. De gemeente het Bildt investeert er 900.000 euro in.

De verkeersveiligheid op deze wegen, waar de huizen dicht op de weg staan en veel landbouwverkeer rijdt, is al jaren onderwerp van discussie. De gemeenteraad besloot gisteren in meerderheid de huidige snelheidslimieten in stand te houden.

Dit betekent een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl en op de rest van de weg 60 kilometer per uur. Zwarte Haan wordt aan het 30 kilometer-regiem toegevoegd.

Grote verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de wegen zo ingericht worden dat de snelheidslimiet duidelijk is. Over die invulling gaat het college nog met alle belanghebbenden in gesprek.

Bron: Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 8 december 2014

Bildtse lichtmasten voorzien van LED verlichting

Gemeente het Bildt vervangt voor een groot deel de straatverlichting door energiezuinige led verlichting. De lichtmasten blijven gewoon staan maar de lampen worden vervangen door ledlampen.

Sinds juni van dit jaar staan aan de Oudebildtdijk ten oosten van de Stadhoudersweg bij Nij Altoenae drie lichtmasten op proef met daarin witte led verlichting. Led verlichting is een stuk energiezuiniger en geeft minder lichtvervuiling naar de omgeving.

De lichtmasten aan de Bildtdijken en in het buitengebied worden voorzien van de ledlampen. Hiermee bespaart de gemeente ruim 70 procent op energiekosten.

gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 3 december 2014

Verkeer niet remmen door paaltjes in het Bildt

Foto: LC

Bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk kunnen zich vinden in het terugdringen van de verkeerssnelheid. Maar dit moet niet gebeuren door het plaatsen van paaltjes, waarschuwden insprekers woensdag op de Raderaad.

De gemeenteraad beslist over twee weken over een voorstel om 900.000 euro te investeren in het veiliger maken van de Bildtdijken. De agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord is niet blij met het plan. Volgens de ondernemers is het nu al onmogelijk om te hard te rijden met vrachtwagens. Andere insprekers vinden dat er gewoon gehandhaafd moet worden door de politie, dan is zo'n hoge investering niet nodig.

Wethouder Nel Haarsma beloofde dat over de invulling van de verkeersmaatregelen nog met alle belanghebbenden gesprekken plaatsvinden.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 5 november 2014

Foto: LC

Verkeer Bildtdijken in latere raad

De raadsdiscussie over verkeersmaatregelen op de Bildtdijken wordt uitgesteld.

Een meerderheid van de raad, bestaande uit de partijen Frije Bilkerts, CDA, Werkgroep het Bildt en VVD, vraagt in de raad van donderdag om verschuiving naar de raad van 18 december. Dan hebben organisaties, inwoners en dorpsbelangen nog de tijd om tijdens de Raderaad op 3 december hun mening kenbaar te maken.

De gemeente wil 900.000 euro investeren om de verkeersveiligheid op de Nieuwe- en Oudebildtdijk te vergroten.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 3 november 2014

Foto: gemeente het Bildt

Besluit verkeersmaatregelen Bildtdijken doorgeschoven

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 6 november het voorstel over de te nemen verkeersmaatregelen aan de Bildtdijken niet in behandeling.

Het onderwerp wordt voor behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van donderdag 18 december.

Hierdoor is het mogelijk voor belanghebbenden om tijdens de RadeRaad van woensdag 3 december in te spreken.

 

Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 29 oktober 2014

’Mînsen rije sels te hard, dêr helpe gyn paaltsys teugen’

De bewoners van de Bildtdijken zijn blij en opgelucht. Na dertig jaar soebatten, pilot-projecten en halve maatregelen wordt nu echt iets aan de verkeersveiligheid gedaan. De grote vraag blijft echter: wát moet er precies gebeuren? Het college heeft wel een idee, maar de bewoners zijn het er nog niet over eens.

Vraag tien dijkbewoners hoe de verkeersveiligheid op de Bildtdijken verbeterd kan worden en je krijgt tien verschillende antwoorden. Dat bleek woensdag tijdens de RadeRaad, waar veel mensen naar de plannen van het college kwamen luisteren. Na onderzoek van de Grontmij stelt het Bildtse college enkele maatregelen voor. Zo komt er aan de noordkant van het wegdek van de dijken een rode strook, her en der met paaltjes, om het verkeer af te remmen. De 30- en 60 km-zones houden dezelfde snelheid. Westhoek wordt helemaal ingericht als 30km zone.

“We zijn blij en opgelucht dat er eindelijk iets aan de verkeersveiligheid wordt gedaan,” zei Jan Dogterom, van de stichting voor leefbaarheid aan de Oudebildtdijk. “Na dertig jaar is er nu beweging de goede kant op, en dat stemt me optimistisch. Ik weet zeker dat ik voor heel veel mensen spreek dat ik hoop dat de problemen worden opgelost.” Wel zette hij vraagtekens bij het plaatsen van de paaltjes. “En bomen aan de zuidzijde van de dijk, dat kan niet. Dat vindt het Wetterskip niet goed.”

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 23 oktober 2014

Bewoners blij met aanpak van verkeersveiligheid Bildtdijken

De Oudebildtdijk Foto gemeente het Bildt

De bewoners van de Oude- en de Nieuwe Bildtdijk zijn blij dat er na dertig jaar wat gedaan wordt aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Vooral de inwoners van de Westhoek zijn zeer tevreden.

Jan Dogterom, die sprak namens de stichting tot bevordering van de leefbaarheid in de Westhoek: "Na dertig jaar gaat het de goede kant op. De Oude- en de Nieuwe Bildtdijk zijn blij dat de problemen eindelijk worden opgelost."

Het grote probleem op de dijken is het snelle rijden en het grote verschil tussen de verkeersdeelnemers. De wegen zijn smal en worden gebruikt door auto’s, fietsers en zware brede landbouwvoertuigen. Ruimte om de wegen op de voormalige zeedijken te verbreden, is er niet.

Leeuwarder Courant
link Lees het hele artikel (pdf) >>

Sint Annaparochie, 17 oktober 2014

Informatie verkeerssituatie Bildtdijken

Gemeente het Bildt heeft een speciale pagina gemaakt over de verkeerssituatie op de Bildtdijken.

Op woensdag 22 oktober bespreekt de RadeRaad het raadsvoorstel hierover. Ook de uitkomsten van het verkeersonderzoek worden dan gepresenteerd. U bent hierbij van harte welkom!

Op donderdag 6 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over wat er aan de verkeerssituatie op de Bildtdijken moet gebeuren.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de speciale informatiepagina.

Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie, 15 oktober 2014

Nieuwe inrichting Bildtdijken moet einde maken aan hardrijden

Impressie verkeersmaatregel bildtdijken

Gemeente het Bildt trekt negen ton uit voor verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. De 30- en 60 km zones blijven zoals ze nu zijn, maar er komt een rode strook asfalt om het verkeer nog meer af te remmen. Zwarte Haan wordt een 30km gebied. Ook zullen de toegangen tot de bebouwde kom duidelijker worden gemarkeerd. De maatregelen moeten voor eens en altijd een einde maken aan hét grote probleem op de dijken: het te snel rijden van veel verkeer.

De ene na de andere pilot en proefproject passeerde de afgelopen jaren de revue: hoe kan het verkeer op de Oude- en Nieuwebildtdijk veilig doorstromen. En vooral: hoe kan het worden afgeremd?

Uit onderzoek blijkt dat het gros van de bestuurders te hard over de dijken rijdt. Waar 60km is toegestaan wordt gemiddeld 65 tot 75km p/u gereden. Binnen de bebouwde kom, waar de limiet 30km is, gaat de overschrijding zelfs richting een verdubbeling en wordt 50 tot 60km p/u gereden.

De Bildtse Post
link Lees het hele artikel >>

Sint Annaparochie, 14 oktober 2014

Negen ton voor verkeersveiligheid Bildtdijken

De gemeente het Bildt trekt 900.000 euro uit om de Bildtdijken verkeersveiliger te maken.

Dat meldt de LC op haar site. De snelheid bij Zwarte Haan gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Op de rest van de Bildtdijk blijven de huidige snelheidslimieten van kracht. Dit betekent een maximum van 30 kilometer per uur in de Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl en op de rest van de weg zestig kilometer per uur.

Omdat bewoners de weg nog steeds als onveilig ervaren, liet de gemeente drie onderzoeken uitvoeren. Daaruit is gebleken dat alleen bij Zwarte Haan, waar de woningen relatief dicht op de Nieuwe Bildtdijk staan en veel recreatief verkeer is, de snelheid omlaag moet.

Franeker Courant

Sint Annaparochie, 10 oktober 2014

Geld voor verkeer Bildtdijken

Het is het Bildt gelukt om geld vrij te maken voor verkeersmaatregelen op de Bildtdijken. De gemeente trekt er liefst 900.000 euro voor uit.

Daarvan komt de helft uit niet uitgegeven onderhoudsgeld voor bruggen, de andere helft uit regulier Bildtdijken-budget en nog 75.000 uit de algemene reserves.

Ook lijkt er in de reserves geld voor een kunstgrasveld in Sint Anne en een nieuw dorpshuis voor Vrouwenparochie.

Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 19 september 2014

Sprankje hoop voor projecten Bildt

Er is een sprankje hoop voor de projecten die de gemeente het Bildt in 2015 niet kan financieren. Onlangs werd bekend dat er geen geld is voor het multifunctioneel centrum in Vrouwenparochie, een kunstgrasveld voor VV Sint Annaparochie en verkeersmaatregelen op de Bildtdijken.

Burgemeester Gerrit Krol maakte gisteren in de gemeenteraad duidelijk dat er op ict-gebied mogelijk geld vrij komt. Het Bildt gaat daarvoor samenwerken met Leeuwarden en moet 800.000 euro investeren. Dat geld wil de gemeente betalen uit de frictiegelden die ze krijgt voor de fusie met Menameradiel en Franekeradeel in 2018.

De hoop is dat de provincie dit geld voor wil financieren. Dan hoeft het Bildt dit niet uit de eigen boeken te halen en komt er ruimte vrij voor de projecten.

Bron: Leeuwarder Courant

Sint Annaparochie, 29 augustus 2014

Het Bildt rekent in 2018 op klein overschot

De gemeente het Bildt slaagt er metenkele boekhoudkundige maatregelenin om in 2018 20.000 euro over te houden op de begroting. In 2015 is het overschot 60.000 euro.

Dit betekent voor 2015 wel dat voor enkele plannen geen dekking is. Ze worden uitgesteld of alsnog opgenomen als de financiën gunstiger uitvallen.

Het gaat om een multifunctioneel centrum voor Vrouwenparochie, verkeersmaatregelen op de Bildtdijken, een kunstgrasveld voor VV Sint Annaparochie en uitvoering van de onderwijsvisie.

Leeuwarder Courant