Genealogie van de Dankerts


De oorsprong van de naam Dankert

H.S Buwalda heeft verschillende keren geschreven over de bekende familienamen op het Bildt. In één van die publicaties schrijft hij dat de naam Dankert al in het begin van de 16e eeuw voorkwam als een geslacht van Bildtpachters. Volgens Buwalda was deze familie hoogst waarschijnlijk van Zuidhollandse oorsprong. In de historie van Holland en Zeeland komen de namen Danckers, Danckerts of, nog mooier: Danckaerts veelvuldig voor.
Wat de geografische oorsprong van de naam betreft is er geen aanleiding tot een andere conclusie. Echter, dat Dankert vanaf het ontstaan van het Bildt al een bekende geslachtsnaam van Bildtpachters is, is wat al te mooi voorgesteld.
In de Bildtrekening van 1527/28 - dus ruim 20 jaar na de bedijking van het Bildt - komt een lijst met pachters, "Bildtmeijers" voor. Uit deze lijst blijkt dat een zekere Jacob Danckertsz ruim 35 morgen in de Pieter Scaerts-cavel pachtte. En Cornelis Danckarts huurde 25 morgen in de Engelsmans cavel. Het is dus duidelijk dat de naam Dankert vanaf het allereerste begin op het Bildt voorkomt, maar het is die tijd wel een voornaam. Zo vinden we in de Bildtrekeningen van 1554/55 en 1566/67 een Danckert Cornelisz., ongetwijfeld de oudste zoon van de al genoemde Cornelis Danckarts88).
Om aan te geven, hoe het in die tijd met de naamgeving ging is het aardig daarvan een illustratie te geven. Rond 1600 vinden we een Danckert Dircxz. die getrouwd was met Auck Aeryensdr. Hij volgde zijn schoonvader op als pachter van een boerderij in de Engelsmans cavel. Hun dochter Geertie Dankerts trad in het huwelijk met Dirck Jansz. Zij kregen drie kinderen. De oudste zoon heette Jan Dircks Jansz. en hij trouwde met Marichie Bartouts Claesdr. Ook zij kregen drie kinderen, de derde kreeg weer de naam Dankert Jan Dircks.

Danckert Taekes, de stamvader.

In 1650 komen we voor de eerste keer Danckert Taekes tegen, in het trouwboek van Vrouwenparochie. Hij woont in Oudebildtzijl en hij trouwt dan met Feijke Clazes. Van deze Danckert Takes stammen alle Dankerts in Friesland af. Deze "stamvader" was koopman en schipper op Oudebildtzijl. In die tijd was dit nog altijd karakteristieke dijksdorpje een welvarend dorp vanwege zijn open verbinding met zee.
Het duurde tot halverwege de achtiende eeuw dat sommige van zijn kleinzoons de naam als achternaam gingen gebruiken. Dan vinden we in het quotisatie-cohier van 1749 - een inventarisatie van alle huishoudingen met vermelding van beroep en de mate van welstand - onder Vrouwenparochie: "Jan Claas Danckerts, boer van gemeen reeuw en beslag".
In 1811, als onder Franse invloed iedereen een familienaam moet laten registreren, zijn er op het Bildt drie kostwinners, die voor hun gezin de naam Dankert kiezen. Dat zijn Jacob Teunis (een schipper uit St Annaparochie en kleinzoon van de al genoemde Jan Claas), Jan Johannes (gardenier onder St Annaparochie en van moeders kant ook kleinzoon van Jan Claas) en Douwe Klazes, die getrouwd is met Sjoerdtje Johannes, zuster van Jan Johannes en dus een klein dochter van Jan Claas. De laatste tak, die we met name in Vrouwenparochie vinden, is door gebrek aan mannelijke nakomelingen uitgestorven. Datzelfde geldt voor de afstammelingen van Jan Johannes, die vooral in St Jacobiparochie woonden. De nog levende leden van de Dankert-familie zijn van de eerste, Stannebuurster tak.