DE WICHTIGSTE FUNKSJES :

 
 	Redakteur/presintator 'Even Bildts', Radio Eenhoorn (2018- )
	Foarsitter RvT fan de Stifting 'Herstel Dorpen en Bildtdijken' (2018 - ) 
	Foarhinne:
	Deputeare yn 'e prevînsje Fryslân (1978-1989)
	Boargemaster fan de (ynmiddels fusearre) gemeente it Bildt (1989-2002)
	Siktaris/penningm. Je Maintiendrai Fonds
	Foarsitter 'gebiedsplatform Visserijgemeenschappen Fryslân'
	Bestjoerslid Stichting De Kanselarij
	Foarsitter Ried fan Tafersjoch Zienn, Opvang en Ondersteuning
	Foarsitter Sintrale Bibliotheektsjinst CBD
	Foarsitter Túnboustichting NW Fryslân
	Foarsitter Hűs en Hiem
	Ambassadeur "Slagen voor Veiligheid" foar Flevolân en Grîns
	Foarsitter "Villages of Tradition"
	Foarsitter Stifting Jabikspaad-Fryslân
	Foarsitter Natuurmuseum Fryslân
	Lid Ried fan Tafersjoch Stichting Waddengroep
	Foarsitter Stichting Geďntegreerde Visserij
	Foarsitter Koöperaasje 'Vissers van de Kust'
	Foarsitter Stichting Zilte Zônes
	ensf.
 

 

 
home |  aktueel |  it Bildt |  vakânsjes |  genealogy |  it waar |  grapke