ARTIKELS YN DE BILDTSE POST :

 
 
De lęste jierren haw ik in oantal artikels skreaun - yn it Bildts - yn de Bildtse Post. Dit wie in oantal searjes oer Ferdinand Domela Nieuwenhuis op it Bildt, oer Thys Polstra van Âldebiltsyl en as lęste oer de famylje Oosterbaan oan de Oudebildtdijk.  
 
   Bildtse boargemasters yn Domela syn tiid
 
   Fan dutten en datten út it libben fan Thys Polstra
 
   Fan haver tot gasoaly (D.K. Oosterbaan)
 
   'Wel en wee' over de femylje Oosterbaan