HISTOARJE IT BILDT :
 
 
 
 
   Histoarje fan It Bildt
 
   Ūntstean fan It Bildt (Wikipedia)
 
   It Bildt yn printbriefkaarten
 
   It Bildt yn printbriefkaarten (Bildts Dokumintasysintrum)
 
   It Bildt neffens Van der Aa
 
   Broedertrou
 
   Stasjons It Bildt