HISTOARJE IT BILT :
 
 
 
   Untstean fan it Bilt
 
 
   It Bilt neffens Wikipedia
 
 
   It Bilt, Aardrijkskundig woordenboek
                       der Nederlanden, Van der Aa (1839)
 
   It Bilt, it Kennissintrum
                        fan de Ryksuniversiteit Grins
 
   Broedertrouw (Fakbûnshistoarje)