KAARTEN FAN IT BILDT :
 

 
It Bildt yn 1505 It Bildt yn 1570 It Bildt yn 1670 Schotanus (1720)
de Atlas van Huguenin Eekhof (1852) It Bildt yn 1861 It Bildt yn 1865 (pdf)
Wetterskip Het Bildt (1916) It Bildt (mei doarpen) Satelytfoto Hisgis (Fryske Akedemy)