KAARTEN FAN IT BILDT :
 

It Bildt yn 1505 It Bildt yn 1570 It Bildt yn 1670 Schotanus (1720)
de Atlas van Huguenin Minuutplans 1821-1823 Eekhof (1852) It Bildt yn 1861
It Bildt yn 1865 (pdf) It Bildt (mei doarpen) Satelytfoto Hisgis (Fryske Akedemy)