´t Bildts folksliet.

Der, wer´t eeuwen leen de wyn deur ´t touwerk song,
De Burdine ´t ouwe Frise lând indrong,
Der´t de baren gongen fan de middelsee,
lê nou fruchtbre akkers, graast ´t bonte fee;
Der´t de baren gongen fan de Middelsee,
lê nou fruchtbre akkers, graast ´t bonte fee.

Der´t de dyk, ôns trouwe wachter, stevig staat
en de lândanwinning starig feerder gaat,
Der´t de hôven maityds bloeie in wondre tooi,      )bis
Der sait elke Bilkert: "Och, wat is ´t hier mooi!" )

Der´t de proefbedriven pronke an de dyk,
Skortyns roke fan ´t flas- en sjemfebryk,
Môlnwiken winke in 'e frisse wyn,                      )bis
Eerpels staan te bloeien in 'e sonneskyn.             )

Der´t bij ´t herst de stormwyn jaagt lâns ´t skiere swerk
en de ploeger eensem doet syn sware werk,
Der´t de meeuwen flige lâns de kale bou,            )bis
Der nou lait ôns Bildthoek, der is ôns lânsdou.   )

Bilkerts binn´fan ´t stoere Hollâns-Frise skaai;
Wrotte en wrame op hur sware fette klaai;
Prate ´n aigen taaltsy, houwe fan plezier;            )bis
An wat hur útwryks lykt, hè se danig ´t mier.     )