t Bildts folksliet.

Der, wert eeuwen leen de wyn deur t touwerk song,
De Burdine t ouwe Frise lnd indrong,
Dert de baren gongen fan de middelsee,
l nou fruchtbre akkers, graast t bonte fee;
Dert de baren gongen fan de Middelsee,
l nou fruchtbre akkers, graast t bonte fee.

Dert de dyk, ns trouwe wachter, stevig staat
en de lndanwinning starig feerder gaat,
Dert de hven maityds bloeie in wondre tooi,      )bis
Der sait elke Bilkert: "Och, wat is t hier mooi!" )

Dert de proefbedriven pronke an de dyk,
Skortyns roke fan t flas- en sjemfebryk,
Mlnwiken winke in 'e frisse wyn,                      )bis
Eerpels staan te bloeien in 'e sonneskyn.             )

Dert bij t herst de stormwyn jaagt lns t skiere swerk
en de ploeger eensem doet syn sware werk,
Dert de meeuwen flige lns de kale bou,            )bis
Der nou lait ns Bildthoek, der is ns lnsdou.   )

Bilkerts binnfan t stoere Hollns-Frise skaai;
Wrotte en wrame op hur sware fette klaai;
Prate n aigen taaltsy, houwe fan plezier;            )bis
An wat hur twryks lykt, h se danig t mier.     )