WAPENS OP IT BILDT :
 

 
Sint-Anne Sint-Jabik Froubuorren Nij Altoenae Westhoek
 
De (eardere) Wetterskippen:
 
It Oudbildt It Nieuwbildt De Bildtpollen