FAN ALLES OER IT BILDT :
 
 
 
   Kaarten fan It Bildt
 
   Geskiedenis fan It Bildt
 
   De Bildtse taal
 
   Wapen en flâgge gem. It Bildt
 
   Wapens op It Bildt
 
   It Bildts folkslied
 
   It Bildt fanút 'e loft
 
   It argyf fan it Bildt
 
 
 

welkom |  aktueel |  bildtlinks |  fekânsys |  genealogy |  funksys |  flora & fauna |  't weer |  grappy |  nij |  home