home |  aktueel |  fekânsjes |  Dankerts
 
 

VAN ALLES OVER HET BILDT:    

 
 
   Kaarten fan it Bildt
 
   Geskiedenis fan it Bildt
 
   De Bildtse taal
 
   Wapen en flagge fan it Bildt
 
   Wapens op it Bildt
 
   It Bildts folksliet
 
   It Bildt út de loft wei sjoen
 
   Artikels
 
 

 

KAARTEN FAN IT BILDT :

 
 
 
It Bildt yn 1505 It Bildt yn 1570 It Bildt yn 1670
Schotanus (1720) de Atlas fan Huguenin Eekhof (1852)
It Bildt yn 1861 It Bildt yn 1865 Wetterskip Het Bildt (1916)
It Bildt (mei doarpen) Satelytfoto Hisgis (Fryske Akedemy)
 

 

HISTOARJE FAN IT BILT :

 
 
   Untstean fan it Bilt
 
   It Bilt neffens Wikipedia
 
   It Bilt, Van der Aa (1839)
 
   It Bilt, Ryksuniversiteit Grins
 
   Broedertrouw (Fakbûnshistoarje)
 

 

DE BILTSKE TAAL :

   Bildts (Wikipedia)
 
   It Bildts in Sint Anne, Sint Jabik, Ouwesyl en op Ouwe-Dyk    Meertens Instituut
 
   Het Bildts, zijn wezen, herkomst en problematiek    Jan Dirk Koldijk
 
   Werom at de Bilkerts gyn Frys prate    Aldert Cuperus
 
   Bildts: niet alleen foor op 'e dyk    Klaas Dankert
 
   ‘Psychology fan dyn taal'    Gerda Cuperus (pdf)
 
   Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact
Eric Hoekstra & Marjo van Koppen
 
 

 
Harkje nei de biltsktalige band De Feetwarmers
 

 
 

ARTIKELS IN DE BILDTSE POST:

 
 
De lęste jierren haw ik in oantal artikels skreaun - yn it Bilts - yn de Bildtse Post. Dit wie in oantal searjes oer Ferdinand Domela Nieuwenhuis op it Bildt, oer Thys Polstra fan Âldebiltsyl en as lęste oer de femylje Oosterbaan oan de Âldebiltdyk.
 
   Bildtse burgemeesters in Domela syn tiid
 
   Út 't leven fan Thys Polstra
 
   Fan haver tot gasoaly (D.K. Oosterbaan)
 
   'Wel en wee' over de femily Oosterbaan