It fryske lintsje  
  Wolkom op 'e thķsside fan  
 
KLAAS DANKERTADRES / TILLEFOAN / E-MAIL :

     Adres :   Noordeand 2
                    9076 JC ST. ANNAPAROCHIE

     Tillefoannr.: 0518-401252
Stjoere jo mij ris in e-mail ?
 
 
aktueel |  it Bildt |  bildtlinks |  fek‚nsjes |  genealogy |  flora & fauna |  funksjes |  it waar |  grapke |  home